Balans tussen hond en baas
Hondenschool Waalre

Algemene voorwaarden 

 

Aansprakelijkheid

1. Cursisten dienen W.A.-verzekerd te zijn voor hun hond(en);2.Hondenschool  Waalre en haar instructeurs/ trices kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade aan cursisten, dan wel aan de hond of eigendommen van cursisten toegebracht door hond(en) van andere eigenaren c.q. aan derden;


Administratief

1.Door u in te schrijven ( middels formulier op onze site)voor één van onze cursussen verklaart u bekend te zijn met onze Huisregels.

2.Aanmelding voor cursussen is online, via de website, mogelijk. 

3.Indien er onvoldoende cursisten zijn aangemeld voor een cursus, behoudt Hondenschool Waalre zich het recht voor om een cursus te annuleren of op een later tijdstip te plaatsen, waarbij evt. reeds betaalde cursusgelden zullen worden gerestitueerd of meegenomen naar de latere datum.

4.Inschrijving voor een cursus verplicht u tot betaling van het cursusgeld .

5.Er kan slechts worden afgezien van de verplichting tot betaling indien daarvoor naar oordeel van de hondenschoolhouder bijzondere omstandigheden zijn aan te voeren. Restitutie van het cursusgeld bij tussentijdse beëindiging of gedeeltelijk niet volgen van een cursus is niet mogelijk. Bij het geheel niet volgen van de cursus brengen wij 25% van het cursusgeld in rekening.

6.Afmeldingen:Bij verhindering verzoeken wij u dit van tevoren te melden, liefst per App. Verzuimde lessen zonder afmelding door de cursist, komen te vervallen.

7.Vanwege Hondenschool-Waalre uitgevallen lessen worden in onderling overleg met de cursisten op een andere datum ingehaald. 

8.   Check  de groepsapp,  voordat u naar de les komt. Leswijzigingen ed worden per app aan u doorgegeven.


Gezondheid

1.Loopse teven kunnen worden toegestaan tijdens de lessen. Dit is naar het oordeel van de instructiemedewerker. Hierdoor gemiste lessen kunnen uiteraard altijd worden ingehaald.

2.Een kennelhoestenting wordt aangeraden.

3.Bij besmettelijke ziektes zoals oormijt, kennelhoest, bacteriële infecties e.d. dient u contact op te nemen met de hondenschool. U kunt pas weer deelnemen aan de cursus als u hond weer gezond is verklaard door uw dierenarts

4.Uw hond heeft de bij de leeftijd passende inentingen gehad en u kunt  als bewijs hiervoor het  inentingsboekje tonen. 


Verantwoordelijkheid

1.Honden dienen bij het betreden en verlaten van het terrein aangelijnd te zijn.

2.Honden mogen alleen los van de lijn indien de instructeur daar toestemming voor geeft.

3.Aangeraden wordt uw hond goed uit te laten voor de les. Mocht er desondanks toch een ongelukje gebeuren op het trainingsterrein, dan dient u dit zelf op te ruimen. Voor opruimspullen dient u zelf zorg te dragen.

4.U bent te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele schade die u en uw hond veroorzaken aan andere cursisten, instructeur, en/of deelnemende honden enz. Deelname is derhalve geheel voor eigen risico. Controleer daarom uw AVP-verzekering (AansprakelijkheidsVerzekering 


Particulieren).Gedrag

1.Tijdens de cursussen is het niet toegestaan te roken of alcoholhoudende dranken te nuttigen.

2.De lessen beginnen op tijd. Te laat komen werkt zeer storend; wacht dan ook aan de zijlijn op een teken van de cursusleider.

3.Het gebruik van lichamelijke correcties is op de hondenschool niet toegestaan. Dit zal verwijdering van de cursus tot gevolg hebben zonder dat recht op restitutie van lesgeld bestaat.

4.Agressieve honden (naar mensen en/of andere honden) worden niet getolereerd in de groep. Voor deze honden zal een passende oplossing worden gevonden.


Materiaal

1.Tijdens de cursussen dient er gewerkt te worden met een goed passende halsband of tuigje en een lijn van 1.80 - 2.00 meter. Het gebruik van andere, dan door de hondenschool voorgeschreven halsbanden, riemen e.d. kan niet worden toegestaan.

2.Streng verboden zijn prikbanden, stroombanden, e-collars, slip- of wurgkettingen of banden en enige vorm van lichamelijke en geestelijke mishandeling van de hond.


Daar waar onze huisregels niet voorzien, is de beslissing van de hondenschoolhouder bindend. 


AVG

 

Privacyverklaring
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De verordening heeft tot doel persoonsgegevens beter te beschermen. Voor De Hondenschool Waalre is deze verordening van toepassing. Om haar werkzaamheden uit te kunnen voeren moet De Hondenschool Waalre persoonsgegevens van leden/cursisten bewaren. Hoe dat gebeurt staat hieronder vermeld.


Privacy en veiligheid van persoonlijke gegevens bij De Hondenschool Waalre
Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze trainers, cursisten en overige relaties. Wij gaan zorgvuldig om met alle gegevens die u ons toevertrouwt. Uw persoonlijke gegevens, die wij verzamelen door uw inschrijving voor een cursus, workshop of evenement, of door een bezoek aan onze website worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Hondenschool Waalre verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Naam, ras en geboortedatum van uw hond(en)
Wij verzamelen of verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Hondenschool verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om diensten aan u te leveren in de vorm van cursussen, workshops of evenementen
– U te kunnen bellen, whatsappen, of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het afhandelen van uw betaling
De grondslag voor de verwerking van uw gegevens is steeds gebaseerd op de overeenkomst (d.m.v. een inschrijfformulier) tussen u en De Hondenschool Waalre en/of op basis van toestemming.


Geautomatiseerde besluitvorming
De Hondenschool Waalre maakt geen gebruik van profilering en maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. zaken die mogelijk (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor leden/cursisten. Het zou hier gaan om besluiten die volledig automatisch worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Hondenschool Waalre) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Hondenschool Waalre bewaart de hierboven genoemde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De Hondenschool Waalre bewaart alleen de persoonsgegevens die zelf verstrekt zijn via het aanmeldingsformulier. Deze gegevens worden bewaard tot het einde van de cursus of het evenement. Op het einde van het betreffende jaar worden deze gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Hondenschool waalre deelt geen persoonsgegevens met andere partijen. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan bijvoorbeeld dierenartsen. Met de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, zoals de leverancier van ons administratiesysteem, sluiten wij conform de eisen van de AVG een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens. De Hondenschool Waalre blijft te allen tijde verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Hondenschool Waalre gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Hondenschool Waalre en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hondenschool-eindhoven.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
De Hondenschool Waalre wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Hondenschool Waalre neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hondenschool-eindhoven.nl